Stadgar för föreningen hedemorakultur.se

§ 1. Förening och hemort Föreningen hedemorakultur.se är en ideell förening och är verksam i Hedemora kommun.

§ 2. Mål och syfte Föreningensmål är att samordna och marknadsföra medlemmarnas kulturella aktiviteter inom Hedemoras närområde.

§ 3. Oberoende Föreningen hedemorakultur.se är religiöst och politiskt obundet.

§ 4. Verksamhetsår Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 5. Medlem Som medlem antas kulturaktör som godkänner dessa stadgar och betalar fastställd medlemsavgift samt är godkänd av styrelsen i hedemorakultur.se. Sökande ska ha sin verksamhet eller bas inom Hedemora kommun. Styrelsen har rätt att kontrollera kulturaktörens uppgifter och seriositet. Medlem har rösträtt och förslagsrätt. Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 6. Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Medlem ska betala den avgift som årligen fastställs av årsmötet. Efter två påminnelser tas personlig kontakt.

§ 7. Styrelsen och dess verksamhet Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom hedemorakultur.se. Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag marknadsför verksamheten samt verkställer de beslut som fattas på årsmötet.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare en ledamot samt två ersättare, Minst fyrastyrelsemedlemmar måste vara närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt.

Ordförande väljs av årsmötet. För övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelseledamöterna väljs enligt följande: Ordförande 1 år. Övriga fyra ledamöter väljs för en mandattid på tvåår. Därvid eftersträvas att hälften av ledamöterna väljs växelvis vartannat år. Ersättare välj för ett år.

Två revisorer och revisorssuppleant väljs för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning. De väljs på årsmötet på ett år. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och innehar tillräcklig kompetens för uppdraget.

§ 8. Valberedning Bland de medlemmar som inte är representerade i styrelsen utses en valberedning på 2-3 personer, varav en är sammankallande. Valberedningen utses på årsmötet. Styrelsen lämnar förslag på årsmötet på personer som kan ingå i valberedningen. Finns inget förslag till valberedning ingår valarbetet inför nästa årsmöte i styrelsens uppdrag.

Valberedningen överlämnar sitt förslag till styrelsen senast den 1:a mars.

§ 9. Årsmöte Ordinarie årsmöte hålls senast den 31:a mars. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar, via e-post, meddelas 4 veckor före mötet. 2 veckor före mötet sänds påminnelse och underlag för mötet via e-post.

Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie möte, ska vara styrelsen tillhanda senast den 1: mars. Styrelsen ska behandla inkomna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Upprättande av röstlängd och utdelande av röstkort sker före mötets öppnande.

Dagordning för årsmöte

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justerare, tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhets-och budgetplan för kommande verksamhetsår
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val av ordförande
14. Val av styrelse
15. Val av revisorer och revisorsuppleant
16. Val av valberedning
17. Inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

§ 10. Extra årsmöte Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 11. Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 12. Rösträtt Endast godkänd medlem äger rösträtt.

§ 13. Röstetal Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas inte. Varje förening med rösträtt har en röst. Efter begärd votering och vid lika röstetal har ordförande för hedemorakultur.se utslagsröst.

§ 14. Stadgeändring Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om § 2 mål och syfte, § 14 stadgeändringar och § 15 upplösning kräver likalydande beslut på två på vardera följande årsmöte.

§ 15. Uteslutning Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala beslutande avgifter, på annat sätt avvikit från stadgarna eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Före beslut om uteslutning ska medlemmen få del av de omständigheterna som föranlett att medlemskap ifrågasätts och ges skälig tid för att yttra sig, minst 14 dagar. Efter styrelsens beslut ska meddelandet ske 14 dagar från det protokollet justerats.

§ 16. Upplösning Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet för föreningens syfte och hemort. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Reviderade 2019-03-18